Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
08 – 110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32
tel./fax 25 632 33 25 lub 25 632 57 04
e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
08 – 110 Siedlce, ul. Wyszyńskiego 18
tel./fax 25 643 46 48
e-mail: sr@mopr.siedlce.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
08 – 110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32
tel./fax 25 633 15 21
e-mail: pzon@mopr.siedlce.pl

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności:
1. ubóstwo;
2. sieroctwo;
3. bezdomność;
4. bezrobocie;
5. niepełnosprawność;
6. długotrwała lub ciężka choroba;
7. przemoc w rodzinie;
8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
10. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze i osób po zwolnieniu z zakładu karnego;
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12. alkoholizm lub narkomania;
13. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;
14. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Komentarze

Zostaw komentarz