Sekcje w Klubie:
Sekcja żeglarska „Grocik” , Integracyjna Sekcja Łucznicza „Herakles” , Sekcja pływacka „Żabka”, Piłka nożna chłopców i seniorów„Tytan”, Sekcja Boccia, Sekcja Olimpiad Specjalnych „Prometeusz” Siedlce.

Stowarzyszenie posiada status OPP.

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę środowiskową przy ul. Daszyńskiego 17

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla:
a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu /w tym osób niepełnosprawnych/,
b/ upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
c/ wspierania rozwoju, promocji turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży /w tym osób niepełnosprawnych/,
d/ ochrony i promocji zdrowia,
e/ wspierania oświaty, edukacji i wychowania /w tym osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów o utrudnionym dostępie do oświaty, edukacji/,
f/ przeciwdziałania patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia) i chorobom cywilizacyjnym przez sport, wypoczynek, rekreację i turystykę,
g/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
h/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
j/ wspierania i rozwoju ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
k/ rozwoju i wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
l/ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji międzypokoleniowej
ł/ działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Komentarze

Zostaw komentarz